Cumpara ANVELOPE VARA cu Pret Mic de pe Vadrexim.ro !

Asigurarea turistilor in cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei de turism


Acest tip de asigurare este reglementata prin Ordinul Ministrului Turismului nr. 235/2001. Conform acestui ordin, agentii economici care comercializeaza pachete de servicii turistice au obligatia sa incheie polite de asigurare cu societati de asigurare privind asigurarea rambursarii cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de turisti, in cazul insolvabilitatii sau a falimentului agentiei de turism.

Obiectul politei de asigurare
- obiectul prezentei polite de asigurare este acoperirea de catre asigurator a riscului de neplata a debitului pecare il are asiguratul fata de turisti (beneficiarii asigurarii), cauzat de neexecutarea integrala sau partiala a contractelor de comercializare a pachetului de servicii turistice incheiate cu acestia, in cazul insolvabilitatii sau falimentului asiguratului.
- asiguratorul accepta ca in schimbul primei de asigurare incasate de la asigurat sa garanteze turistilor - beneficiari ai asigurarii - plata debitelor in cazul insolvabilitatii sau falimentului asiguratului.

Excluderi
Asiguratorul nu datoreaza despagubiri pentru:
- daune rezultate din alte cauze decat insolvabilitatea sau falimentului asiguratului
- alte sume solicitate de turist in afara celor privind cheltuielile de repatriere si/sau a sumelor achitate de catre acesta
- cheltuielile efectuate de turist inainte de inceperea derularii contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice, care nu sunt incluse in pretul pachetului de servicii turistice (taxa de viza, vaccinari, taxe de aeroport)
- sumele achitate de catre turist, pe care asiguratul nu este obligat sa le restituie conform contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice
- daune generate de forta majora invocata de asigurat, dovedita cu documente emise de autoritatile publice competente. Prin caz de forta majora se intelege imprejurarile care au intervenit dupa incheierea contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice, ca urmare a unor evenimente extraordinare, neprevazute si inevitabile pentru parti
- frauda, rea-intentie sau rea-credinta din partea turistului sau a reprezentantilor acestuia
- daune rezultate din orice consecinta a razboiului, invaziei, actelor de agresiune straina (fie ca razboiul este declarat sau nu), razboi civil, rebeliune, revolutie, insurectie, lovitura de stat
- daune rezultate din vina turistului.

Suma asigurata 
- suma asigurata reprezinta limita raspunderii pe care asiguratorul o are pentru turistii agentiei de turism pana la limita acesteia.

Perioada de asigurare si perioada de raspundere 
- perioada de asigurare este mentionata in polita de asigurare
- perioada de raspundere, in cazul fiecarui contract de comercializare a pachetului de servicii turistice, incepe la data semnarii respectivului contract
- raspunderea, in cazul fiecarui contract de comercializare a pachetului de servicii turistice, inceteaza in una dintre urmatoarele situatii, indiferent care dintre acestea intervine mai intai:
  - finalizarea derularii pachetului de servicii turistice, conform contractului respectiv
  - rezilierea contractului respectiv
  -plata integrala a debitului de catre asigurat sau de catre un tert in cazul platii partiale raspunderea asiguratorului se diminueaza in mod corespunzator
  - plata despagubirii datorate de catre asigurator

Prima de asigurare
- cota de prima de asigurare este precizata in polita de asigurare si se aplica la suma asigurata
- prima de asigurare este platita in aceeasi moneda in care este exprimata suma asigurata

Fransiza 
- fransiza este partea de risc ramasa in raspunderea turistului, exprimata in procente din suma asigurata, si se deduce din fiecare dauna
- fransiza este precizata in polita de asigurare

Obligatiile asiguratului 
- asiguratul are obligatia de a plati prima de asigurare
- asiguratul are obligatia de a informa turistul in legatura cu conditiile de asigurare privind rambursarea sumelor achitate de catre turist si/sau a cheltuielilor de repatriere
- asiguratul are obligatia de a intocmi contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice in conformitate cu prevederile legale in vigoare
- asiguratul are obligatia de a informa asiguratorul in legatura cu orice modificare intervenita in unul dintre urmatoarele elemente: denumire, forma juridica, sediu, telefon, structura actionariatului, licenta de turism, brevete de turism.

Obligatiile asiguratorului

- asiguratorul are obligatia de a plati despagubirea pe baza documentelor justificative in conditiile prezentei polite de asigurare, despagubirea se face in moneda contractului de comercializare a serviciilor turistice
- in cazul in care plata de catre turist a serviciilor contractate cu agentia de turism a fost facuta in lei, despagubirea se actualizeaza in functie de rata inflatiei

Constatarea daunelor si plata despagubirilor - in cazul in care asiguratul nu efectueaza repatrierea turistului, turistul are obligatia de a anunta imediat asiguratorul prin telefon, fax sau e-mail. In aceasta situatie asiguratorul nu are obligatia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a o rambursa dupa intoarcerea turistului in Romania, in conditiile prezentei polite de asigurare
- in cazul in care turistul solicita de la asigurat rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie sa trimita documentele justificative catre asigurat prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Turistul are obligatia sa pastreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita asiguratului rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data incheierii derularii pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii
- turistul are obligatia de a notifica asiguratorului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in legatura cu solicitarea adresata asiguratului privind rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmarii de primire
- in cazul in care, in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmarii de primire a documentelor justificative de catre asigurat, turistul nu a primit sumele solicitate de la asigurat, are loc evenimentul asigurat
- in termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat turistul are obligatia de a transmite asiguratorului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cererea de despagubire insotita de documentele justificative
- documentele justificative constau in principal in:
  -contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice
  - confirmarile de primire
-fotocopiile de pe documentele de plata a avansului (chitante, ordine de plata etc.), in cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist
- fotocopiile de pe documentele de transport si cazare, in cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere
- despagubirea nu poate depasi suma achitata de turist in contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, precum si sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor
- din despagubire se scade fransiza mentionata pe polita
- despagubirea va fi platita in termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de catre asigurator a documentelor justificative de la turist
- in cazul in care dupa plata despagubirii asiguratul plateste debitul catre turist, turistul are obligatia de a restitui asiguratorului despagubirea primita, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii de la asigurat a sumelor reprezentand debitul

Dispozitii finale 
- prin plata despagubirii si in limita acesteia asiguratorul se subroga in toate drepturile turistului impotriva asiguratului si este mandatat sa foloseasca toate mijloacele legale pentru executarea silita a asiguratului
- asiguratorul are dreptul de a rezilia prezenta polita in cazul retragerii licentei de turism a asiguratului de catre autoritatea competenta. Asiguratorul este raspunzator in continuare exclusiv pentru contractele de comercializare a pachetelor de servicii turistice incheiate inainte de data rezilierii
- asiguratorul are dreptul de a suspenda prezenta polita de asigurare in oricare dintre urmatoarele cazuri:
    - suspendarea de catre autoritatea competenta a licentei de turism aferente asiguratului
   - nerespectarea obligatiilor asumate de asigurat prin prezenta polita de asigurare. Asiguratorul este raspunzator in continuare exclusiv pentru contractele de comercializare a pachetelor de servicii turistice incheiate inainte de data suspendarii
- prezentele clauze contractuale sunt completate cu prevederile legale in vigoare
- orice litigiu rezultat din interpretarea si/sau din executarea prezentei polite de asigurare se solutioneaza pe cale amiabila sau, daca nu este posibil astfel, de catre instantele de judecata competente din Romania

In practica societatilor de asigurari se mai intalnesc si alte tipuri asigurari de raspundere civila, cum ar fi: 

- asigurarea de raspundere civila profesionala a expertilor contabili si a contabililor autorizati, a evaluatorilor si a expertilor tehnici
- asigurarea de raspundere civila profesionala care decurge din activitatea unitatilor farmaceutice
- asigurarea de raspundere civila profesionala ce decurge din practica medicala
- asigurarea de raspundere civila profesionala care decurge din practica medicala veterinara
- asigurarea de raspundere civila a organizatorilor de concursuri automobilistice
- asigurarea de raspundere civila profesionala a administratorilor judiciari si lichidatorilorNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Opinia ta conteaza !

melimeloparis.ro